0
0
Winkelwagen
€ 0,00

Download algemene voorwaarden

Artikel  1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Westerhof Bijoux & Gifts ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 08216019 hierna te noemen: “Westerhof Bijoux & Gifts”, en de koper/opdrachtgever hierna te noemen: “Koper”.
2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Westerhof Bijoux & Gifts en de Koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
4. Westerhof Bijoux & Gifts behoud het recht om de algemene voorwaarden ten allen tijde aan te passen.

Artikel 2. Prijzen en betalingen
1. Alle prijzen die vermeld zijn door Westerhof Bijoux & Gifts zijn in euro’s inclusief BTW en exclusief eventuele verzendkosten, tenzij anders overeengekomen.
2. In de webwinkel geldt een minimum orderbedrag van € 4,95
3. Betaling dient te geschieden in de opgegeven valuta binnen 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn heeft Westerhof Bijoux & Gifts het recht de overeenkomst te ontbinden en de producten weer te koop aan te bieden.
4. Betaling dient te geschieden op een van onderstaande manieren:
- Vooruitbetaling per bankoverschrijving: Koper maakt het factuurbedrag onder vermelding van het factuurnummer over op IBAN rekeningnummer t.a.v. Westerhof Bijoux & Gifts te Vriezenveen.
- Vooruitbetaling via PayPal: Koper maakt het factuurbedrag onder vermelding van het factuurnummer over op het Paypal account van Westerhof Bijoux & Gifts.
- Vooruitbetaling via IDEAL: Koper maakt het factuurbedrag online over met geautomatiseerd internetbankieren. Betalingsmethode voor Nederlandse klanten.
- Vooruitbetaling via MisterCash: Koper maakt het factuurbedrag geautomatiseerd over met behulp van MisterCash. Betalingsmethode voor Belgische klanten.
- Vooruitbetaling via SOFORT Banking: Koper maakt het factuurbedrag automatisch over met SOFORT Banking. Betalingsmethode voor Duitse klanten.
- Vooruitbetaling door middel van Bitcoins. Koper betaald het factuurbedrag in Bitcoins.
5. Alle offertes en aanbiedingen van Westerhof Bijoux & Gifts zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is. 
6. Westerhof Bijoux & Gifts kan niet aan zijn prijzen, offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Koper redelijkerwijs kan begrijpen dat deze, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Westerhof Bijoux & Gifts niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
8. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3. Levering, contractsduur, uitvoering en prijswijzigingen.
1. De overeenkomst tussen Westerhof Bijoux & Gifts en de Koper wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Levering van bestellingen geschiedt met verzending van PostNL of  DHL na ontvangst van betaling. Westerhof Bijoux & Gifts is niet aansprakelijk voor vertraging in de levertijd bij vervoerders.  
3. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Koper over op het moment dat de bestelling door Westerhof Bijoux & Gifts wordt aangeboden aan de bezorgdienst. De Koper heeft de mogelijkheid om bestellingen aangetekend of verzekerd te laten versturen. De kosten hiervan zijn voor rekening van de Koper.
4. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Koper Westerhof Bijoux & Gifts derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Westerhof Bijoux & Gifts dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
5. Westerhof Bijoux & Gifts heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
6. Westerhof Bijoux & Gifts is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren. 
7. Indien Westerhof Bijoux & Gifts gegevens behoeft van de Koper voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Koper deze juist en volledig aan Westerhof Bijoux &  Gifts ter beschikking heeft gesteld. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Koper of bevoegde instanties, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Westerhof Bijoux & Gifts zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Koper aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Westerhof Bijoux & Gifts een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
9. Indien de Koper in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Westerhof Bijoux & Gifts gehouden is, dan is de Koper aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) die aan de zijde van Westerhof Bijoux & Gifts daardoor direct of indirect ontstaan. 
10. Indien Westerhof Bijoux & Gifts bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Westerhof Bijoux & Gifts onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.
-           Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
-           Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Westerhof Bijoux & Gifts toekomende bevoegdheid of een op Westerhof Bijoux & Gifts rustende verplichting ingevolge de wet;
-           In andere gevallen, dit met dien verstande dat de Koper die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Westerhof Bijoux & Gifts dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst    
1. Westerhof Bijoux & Gifts is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:
- de Koper de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
- na het sluiten van de overeenkomst Westerhof Bijoux & Gifts ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Koper de verplichtingen niet zal nakomen;
- de Koper bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
-  Indien door de vertraging aan de zijde van de Koper niet langer van Westerhof Bijoux & Gifts kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen;                                                     
- Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Westerhof Bijoux & Gifts kan worden gevergd. 
2. Indien de Koper een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd aan de Koper in rekening worden gebracht.
3. Indien klant gebruik maakt van acties zoals; gratis verzending (bijvoorbeeld "Gratis pakketpost bij orderbedrag vanaf 75,- ")en klant stuurt een of meerdere producten retour waardoor het orderbedrag lager wordt dan €75,- ,dan worden er alsnog verzendkosten berekend door verkoper. Deze zullen worden ingehouden op het te crediteren bedrag.

Artikel 5. Overmacht
1. Westerhof Bijoux & Gifts is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Koper indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. 
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Westerhof Bijoux & Gifts geen invloed kan uitoefenen, waardoor Westerhof Bijoux & Gifts niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Westerhof Bijoux & Gifts heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Westerhof Bijoux & Gifts zijn verbintenis had moeten nakomen. 
3. Westerhof Bijoux & Gifts kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien Westerhof Bijoux & Gifts ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Westerhof Bijoux & Gifts gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.  

Artikel 6. Garanties 
1. De door Westerhof Bijoux & Gifts te leveren producten worden streng gecontroleerd alvorens verzending.  Alle producten voldoen aan de gebruikelijke eisen die gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. 
2. Vanaf het moment dat de producten worden geleverd geldt een zichttermijn van 14 dagen. Producten die speciaal voor de Koper zijn gemaakt zijn uitgesloten van de zichttermijn.
3. Binnen de zichttermijn van 14 dagen heeft de Koper het recht om de bestelling of een gedeelte daarvan terug te sturen, op voorwaarde dat deze ongedragen en ongeopend in de originele verpakking zit en dat de Koper Westerhof Bijoux & Gifts van tevoren schriftelijk of per email op de hoogte stelt. Gemaakte verzend- of transportkosten voor het terugsturen van het bestelde zijn voor rekening van de Koper. Koper moet de producten binnen 14 dagen hebben geretourneerd. Nadat de producten zijn teruggestuurd kan de Koper het bedrag voor de teruggestuurde producten teruggestort krijgen op dezelfde wijze als de betalingswijze of kan een vervangend product worden uitgezocht van gelijke waarde. Na verloop van de zichttermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Koper in rekening gebracht worden.
4. Iedere vorm van garantie op een product komt te vervallen indien:
- er sprake is van onoordeelkundig, oneigenlijk gebruik of onjuist onderhoud door de Koper en/of door derden
- er sprake is van slijtage of verkleuring van materialen of producten die normaal zijn bij het gebruik van het product als sieraad
- zonder schriftelijke toestemming van Westerhof Bijoux & Gifts, de Koper en/of derden aan het product wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen of indien het product werd ver- of bewerkt op welke wijze dan ook.
5. De Koper moet het geleverde (laten) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de bestelling hem ter beschikking wordt gesteld. Daarbij behoort de Koper te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. 
6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Westerhof Bijoux & Gifts daardoor gevallen, voor rekening van de Koper.
7. Indien komt vast te staan dat de klacht gegrond is, dan zal de Koper aan Westerhof Bijoux & Gifts de gelegenheid geven om binnen de benodigde termijn een oplossing aan te dragen voor de klacht. Westerhof Bijoux & Gifts beslist aan de hand van de aard van de klacht of de Koper recht heeft op vervanging, kosteloos herstel of het terugstorten van het aankoopbedrag van het product.

Artikel 7. Aansprakelijkheid
1. Indien Westerhof Bijoux & Gifts  aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. 
2. Westerhof Bijoux & Gifts is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Westerhof Bijoux & Gifts is uitgegaan van door of namens de Koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3. Westerhof Bijoux & Gifts is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade betreft redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Koper aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. 
4. Indien Westerhof Bijoux & Gifts aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Westerhof Bijoux & Gifts beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de bestelling, althans tot dat gedeelte van de bestelling waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.


Artikel 8. Privacy
Westerhof Bijoux & Gifts, gevestigd aan Oude Hoevenweg 13, 7671 PG Vriezenveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.gaafglas.nl 
Westerhof Bijoux & Gifts 
Oude Hoevenweg 13 
7671 PG Vriezenveen 
info@gaafglas.nl

Francis Bolink - Westerhof is de Functionaris Gegevensbescherming van Westerhof Bijoux & Gifts 
Zij is te bereiken via info@gaafglas.nl 

Persoonsgegevens die wij verwerken 
Westerhof Bijoux & Gifts verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: 
- Voor- en achternaam 
- Adresgegevens 
- Telefoonnummer 
- E-mailadres 
- Bankrekeningnummer 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken 
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@gaafglas.nl, dan verwijderen wij deze informatie. 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken 
Westerhof Bijoux & Gifts verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
- Het afhandelen van uw betaling 
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder 
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren 
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken 
- Om goederen en diensten bij u af te leveren 
- Westerhof Bijoux & Gifts analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren. 
- Westerhof Bijoux & Gifts verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming
Westerhof Bijoux & Gifts neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Westerhof Bijoux & Gifts) tussen zit. 
Westerhof Bijoux & Gifts gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: CCV Shop CMS Systeem voor het uitvoeren van de webshop, het verwerken van de orders en informatieverstrekken naar de klant. Dit systeem is nodig om de webwinkel te kunnen draaien en orders te kunnen uitleveren. 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren 
Westerhof Bijoux & Gifts bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 
Wij hanteren de volgende bewaartermijn voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
- Voor- en achternaam > 7 jaar > Reden: wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst
- Adresgegevens > 7 jaar > Reden: wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst
- Telefoonnummer > 7 jaar > Reden: wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst
- E-mailadres > 7 jaar > Reden: wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst
- Bankrekeningnummer > 7 jaar > Reden: wettelijke bewaartermijn voor de belastingdienst

Delen van persoonsgegevens met derden 
Westerhof Bijoux & Gifts verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 
Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Westerhof Bijoux & Gifts blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken 
Westerhof Bijoux & Gifts gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Westerhof Bijoux & Gifts en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. 
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@gaafglas.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. 
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 
Westerhof Bijoux & Gifts wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen 
Westerhof Bijoux & Gifts neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@gaafglas.nl

Artikel 9. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Westerhof Bijoux & Gifts partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
2. Partijen zullen eerst zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten voordat ze een beroep doen op de rechter.

 

(Laatst gewijzigd: 21 februari 2019)

GaafGlas.nl

Gaaf!Glas!

Heldere kleuren, fantastische lichtdoorlaatbaarheid en gloed, weerbestendig, duurzaam, veelzijdig, maar vooral de fraaie uitstraling van Glas.....Gaaf!Glas! 

Onze passie voor glas is terug te zien in kleine glaskunst sieraden tot grote glazen design schalen

Unieke glasfusing uit eigen atelier! 

De webshop is gesloten. GaafGlas is gestopt sinds 25 dec. 2021

Inschrijven voor de nieuwsbrief
Aanmelden
Alle bedragen zijn inclusief btw

Powered by CCV Shop software webshop

Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.
Accepteer geselecteerde cookies

Copyright © 2008-2022 Westerhof Bijoux & Gifts. Alle rechten voorbehouden.